Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
 
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten Markus Muziekwinkel zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Markus Muziekwinkel worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Markus Muziekwinkel ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
 
Alle aanbiedingen van Markus Muziekwinkel zijn vrijblijvend en Markus Muziekwinkel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Markus Muziekwinkel. Markus Muziekwinkel is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Markus Muziekwinkel dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Een aantal van de producten (zoals video's en DVD's) wordt aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.
 
Artikel 3. Prijzen en betalingen
 
De door Markus Muziekwinkel opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangt dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 
 
Artikel 4. Levering
 
De door Markus Muziekwinkel opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
 
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Markus Muziekwinkel verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
 
Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
 
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Markus Muziekwinkel geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 
Markus Muziekwinkel garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 
Artikel 7. Reclames, garanties, retourzendingen en aansprakelijkheid
 
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Markus Muziekwinkel daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijftien (15) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Markus Muziekwinkel de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Markus Muziekwinkel te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de goederen, alsmede de originele verpakking van het product, onbeschadigd is en het product niet is gebruikt, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen geheel voor uw rekening komen. Markus Muziekwinkel neemt tegenover u slechts die garanties op zich, welke onze eigen leverancier tegenover onszelf op zich neemt, geheel volgens dezelfde voorwaarden. Wij zullen u op uw verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen. Verdere garanties kunnen slechts op ons rusten wanneer daarvan blijkt uit een door ons afgegeven schriftelijke verklaring.
Beperkingen van onze aansprakelijkheid gelden niet indien sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde.
Voor schade uit of in verband met de overeenkomst ontstaan waarvoor Markus Muziekwinkel rechtens aansprakelijk kan worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, het navolgende.
A. Alleen die schade komt voor vergoeding in aanmerking waarvan u onomstotelijk hebt aangetoond dat deze het gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor wij rechtens aansprakelijk kunnen worden gehouden.
B. Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door u aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.
C. Onverminderd het bepaalde in B wordt andere schade dan in die bepaling bedoeld vergoed tot maximaal het bedrag van 100% van de netto factuurwaarde, zijnde de bruto factuurwaarde minus BTW, eventuele andere overheidsheffingen, kosten van vervoer en verzekering.
D. De onder C genoemde vergoeding betreft alle schadegevallen tezamen die uit de desbetreffende overeenkomst voortvloeien.
E. Onverminderd het bepaalde in dit artikel, komt voor vergoeding alleen in aanmerking schade geleden binnen 2 jaar nadat het risico met betrekking tot de goederen is overgegaan op u, die voorts binnen die termijn uiterlijk op de 15e dag na aflevering schriftelijk aan ons is gemeld.
F. U vrijwaart ons tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, met inbegrip van uw werknemers of van werknemers van uw afnemer, die stellen schade te hebben geleden door een zaak die wij aan of vanwege u hebben afgeleverd, voor zover het totaal der vorderingen de hierboven gestelde grenzen overschrijdt. Dit, behoudens en voor zover u aantoont dat wij uit hoofde van de overeenkomst of de Voorwaarden in de verhouding tot u voor die schade aansprakelijk zijn en deze aan u dienen te vergoeden. Goederen die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties. Indien een leverancier van Markus Muziekwinkel het recht tot het gebruik van Software slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentie- overeenkomsten, of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van een leverancier van Markus Muziekwinkel, zijn de bepalingen van die overeenkomst van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in deze Voorwaarden. Markus Muziekwinkel zal u op uw verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen en is niet aansprakelijk voor in deze Software voorkomende gebreken.
 
Artikel 8. Bestellingen/communicatie
 
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Markus Muziekwinkel, dan wel tussen Markus Muziekwinkel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Markus Muziekwinkel, is Markus Muziekwinkel niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Markus Muziekwinkel.
 
Artikel 9. Overmacht
 
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Markus Muziekwinkel ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Markus Muziekwinkel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Markus Muziekwinkel kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
Artikel 10. Diversen
 
Indien u aan Markus Muziekwinkel schriftelijk opgave doet van een adres, is Markus Muziekwinkel gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u deaan Markus Muziekwinkel schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 
Wanneer door Markus Muziekwinkel gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Markus Muziekwinkel deze Voorwaarden soepel toepast.
 
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Markus Muziekwinkel in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Markus Muziekwinkel vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 
Markus Muziekwinkel is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 
Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 
 
4. Betaalwijze
 
BTW en verzendkosten
 
Alle genoemde prijzen bij Markus Muziekwinkel zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten en eventuele verwijderingsbijdragen.
 
Veilig bestellen, dus zonder creditcard
Markus Muziekwinkel zorgt ervoor dat uw gegevens veilig worden opgeslagen. In verband met het fraudegevoelige karakter van betaling per creditcard, wordt dit medium niet door Markus Muziekwinkel geaccepteerd. Dit is voor zowel uw als onze veiligheid helaas noodzakelijk.
 
 
Bij Markusmuziekwinkel betaald u via iDeal, snel en eenvoudig.
 
5. Verzenden
 
Algemeen
Bij een normale gang van zaken wordt uw bestelling binnen 2 tot 4 werkdagen geleverd.
Om uw bestelling veilig bij je thuis te laten bezorgen, bieden wij uw pakje op uw naam aan bij de vervoerder. Hoe de vervoerder verder uw bestelling verzorgt hangt af van waar u woont. Voor eventuele vertragingen in aflevering kan Markus Muziekwinkel niet aansprakelijk worden gesteld.
 
Tarief
De verzendkosten van € 12,00 worden bij het totaalbedrag van uw bestelling opgeteld. Eventuele nalevering worden natuurlijk kosteloos naar u toegezonden.
 
Aflevering
Naar uw eigen woon/factuuradres.
 
Naar iemand die u iets cadeau wilt doen.
 
Naar een ander door uw opgegeven adres (wanneer factuur- en afleveradres niet gelijk zijn).
 
Heeft u nog vragen?
 
Email: info@markusmuziekwinkel.nl